ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามข้อมูล
สนใจใน:
captcha

Pattana Golf Challenge 2018, name list for final round

ประกาศถึงนักกอล์ฟที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันพัฒนากอล์ฟชาเลนจ์ 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ทุกท่าน

– Shot Gun Start เวลา 12.00 น. ตรง
– โปรดนำเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ทางราชการออกให้ (บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง) มาแสดงตนด้วย มิเช่นนั้นท่านจะไม่สามารถลงแข่งได้
– ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มมีเพียงค่ารถกอล์ฟ (500 บาท)
– สามารถมีผู้ติดตามได้

**รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ น้องโย่, น้องเอ๋, น้องโอ๋, น้องแน็ค 038 318 999 ต่อ 11238 หรืออีเมล์ golfbooking@pattana.co.th

รายชื่อผู้เข้ารอบ Pattana Golf Challenge 2018 Qualifier Round #1

1 คุณโฆษิต คุณวงค์
2 นายพงศ์วรรณ์
3 คุณพิทักษ์ ธรรมเจริญ
4 คุณสยาม มิตรเจริญ
5 คุณวิจิตร
6 CB
7 คุณนฤทัย บู่ทอง
8 คุณชาญชัย ธารนา
9 คุณบุญธรรม หนูผุด
10 คุณธวัชชัย เฉลิมทรัพย์
11 คุณธีระวัฒน์ อนุตรี
12 คุณสิทธิกร เรียบเรียง
13 น.พ.นิธิวัฒน์
14 คุณณัฐวัฒน์ อภิพรรักษ์
15 คุณสุชาติ สมภพศาสตร์
16 Mr. Meang
17 คุณพงษ์ศักดิ์ สินศิริ
18 คุณพิทยา ตรีภพ
19 คุณณรงค์ชัย ภิริยะโภคานนท์
20 Mr. Kiichi Matsuda
21 คุณไพโรจน์ ประหวั่น
22 นายวตัญยู
23 คุณเทอดศักดิ์ กาญจนาวิจิตรอำไพ
24 คุณวัลลภ ช้างแย้ม
25 MR. CHANG, YI-YUAN
26 คุณกิตติ จันทร์สวัสดิ์โคกสูง
27 คุณกัมพล แปลงล้วน
28 คุณธัชชัย สุขดี
29 คุณวัฒนะ โสภีย์
30 คุณสุภาษิต สมบูรณ์

Lucky Draw

1 คุณสาโรจน์ วิธูบรรเจิด
2 Mr.Kazutomo Haraguchi
3 คุณนรเศรษฐ์ ปุณยปภา
4 Mr.Jun Watanabe
5 คุณพลกฤต ผาวิชัย
6 คุณสิงห์หล ทองเพ็ง
7 คุณทรงยศ เลื่อนลอย
8 คุณพฤฒิพงศ์ ธาระวานิช
9 คุณประยูร หมัดละ
10 คุณเจริญ จันทะปา

รายชื่อผู้เข้ารอบ Pattana Golf Challenge 2018 Qualifier Round #2

1 คุณเสือ กานน ใสทอง
2 คุณพุทธิดา ทองเพ็ญ
3 คุณพฤทธิ์พล สัตยาพงษ์
4 คุณสุวรรณ ศรีนวล
5 คุณปภาณ นุชสวัสดิ์
6 คุณสุนทร แก้วมณี
7 คุณสามารถ ปทุมชาติ
8 คุณ ศิระ สวัสดิชีวิน
9 คุณพุทธพร สุขอนันต์
10 คุณพัชร เพียรจันทร์
11 คุณสำราญ ทิวาลัย
12 คุณพิษณุ พันปรีดา
13 คุณรัชพล ธรรมปิยชัย
14 คุณวันชัย
15 คุณฉัตรชัย ศริสุทธิ์
16 คุณเติ้ง ศรัณย์ ยุญชานนท์
17 คุณพัฒน์พงษ์ ศรีเมฆ
18 คุณธีรชัย จันเทศน์
19 คุณเบญจะ รัตนพันธ์
20 คุณธวัชชัย เพียงกุณา
21 คุณมนัส ศรีบูระไชย
22 คุณขวัญไพร จันทนา
23 คุณกิตติ สิทธิประเวช
24 คุณธีระพร แก้ววงษา
25 คุณเสี่ย กังวาน ศริ
26 คุณเด่นชัย เคนานัน
27 คุณพุฒิพัฒน์ วรรธน์รัฐ
28 คุณพิทักษ์ วุฒิเจริญ
29 คุณธวัชชัย ศรีต่างคำ
30 คุณยุคล ยอดบัวงาม

Lucky Draw

1 คุณธนพล ประเสริฐศักดิ์
2 คุณณัฐวัฒน์ อภิพรรักษ์
3 คุณพิบูล สุธรรมแจ่ม
4 คุณอรวรรณ กาบวัง
5 คุณศักดิ์ดา ทองเจริญพานิช
6 คุณภัทรพงษ์ บวรพิบูลย์
7 MR. YUTAKA KIGUCHI
8 คุณชยุต ยนจอหอ
9 คุณอธิวัฒน์ ชินเกตุ
10 คุณประมูล ทองนุ่ม
11 คุณณรงค์ โชคจันทร์ชนก

รายชื่อผู้เข้ารอบ Pattana Golf Challenge 2018 Qualifier Round #3

1 คุณศรายุทธ อุตมาลา
2 คุณทองแดง แสงจำปา
3 คุณไชยา คุ้มฉายา
4 คุณวีระศักดิ์ ขุนสูงเนิน
5 คุณสาธิต สนธิกนก
6 คุณปารณี กาญจนาวิจิตรอำไพ
7 คุณนิคล ยิ่งยงกิจ
8 คุณวิศรุต ไมตรียืนยง
9 คุณอร่าม ลือพร้อมชัย
10 คุณวิรัชชัย ภัทรกาญจน์
11 Mr.Naotoshi Yamada
12 คุณเจี๊ยบ ปาเจโร่
13 คุณวิโรจน์ หนูสอน
14 คุณธงชัย พัชรพงษ์จิตร
15 คุณบุญโรจน์ ปัญญาสกุลวงศ์
16 คุณเศกสิทธิ์ ฉัตรกิตติชัย
17 คุณเกตขจร ไชยวัฒน์
18 คุณชัยยุทธ ขำปู่
19 คุณเกรียงศักดิ์ ไตรรงค์จิตรเหมาะ
20 คุณอดุลย์ สูงสันเขต
21 คุณสุทัศน์ เจริญวัฒนวิญญ
22 คุณพยัพ แจ้งสวัสดิ์
23 คุณชญาวัตน์ เสียงสูง
24 คุณเชษฐ์ ลาภใหญ่
25 คุณชวน หวังล้อมกานต์
26 คุณบุญชู จันทร์หอม
27 คุณนาวี โพธิ์มา
28 คุณปราโมทย์ จุมพลา
29 คุณวีระเกียรติ ทวีปัญญาพร
30 คุณสุวิทย์ เสริมจันทร์

Lucky Draw

1 คุณธวัช ภูมิดิษฐ์
2 Mr.Fujihara
3 คุณวันไชย วินิจสร
4 คุณชาญศักดิ์ ปันทา
5 คุณชลธิรา รามโกมุท
6 คุณเทอดศักดิ์ เนื่องจำนงค์
7 คุณธีระพงษ์ จ่าเรือง
8 คุณชัยรัตน์ สุทธิรัตน์
9 คุณไพรพนา เพชรเที่ยง
10 คุณศักดิ์ดา หายโศก

รายชื่อผู้เข้ารอบ Pattana Golf Challenge 2018 Qualifier Round #4

1 คุณพีรณัฐ
2 คุณวุฒิชัย สอนกอก
3 คุณกิตติคม คล้ายแก้ว
4 คุณบุญชู ระยอง
5 คุณสายชล เชิงหลำ
6 คุณสินสมุด ศักด์ดา
7 คุณปรีชา ประกอบสุข
8 คุณไพโรจน์ ศักดามินทร์
9 คุณวันชาติ สมัครพันธ์
10 Mr.Sojiro Kono
11 คุณปิติชัย สุพร
12 พันโทสรศักดิ์ อโนดาษ
13 คุณประยุทธ์ ทองสไล
14 คุณปัญญาวุฒิ
15 คุณสาโรจน์ วิธูบรรเจิด
16 คุณคมกริช บุญประเสริฐ
17 คุณจุฬารักษ์
18 คุณปณิธาน ครุพานิช
19 คุณไตรสิทธิ์ ดิลกเรืองพงษ์
20 คุณไพโรจน์ ธรรมยิ่ง
21 คุณมงคล คันธี
22 คุณประภา นฤภัย
23 คุณแพท ฟรุ้งฟิ้ง
24 คุณสุวรรณ กาญจนกุล
25 คุณธีระชัย จันทร์เทศ
26 คุณรังสรรค์ กมลวิจิตร
27 คุณวยุชฎิ์ สุวรรณลักษณ์
28 คุณอรุษ พัชรพิมพ์พิสุธิ์
29 คุณมานพ วงศ์ยัง
30 คุณศานต์ ชื่นโชคสันต์

Lucky Draw

1 คุณไพรรัตน์ กิจสัมฤทธิ์เสรี
2 คุณศรายุทธ พิศาล
3 Mr.Gentaro Ogata
4 คุณธาตรี สมความคิด
5 Mr.Akira Kawauchi
6 คุณปัญญา เหมะ
7 คุณณัฐวุฒิ สิงห์สถิตย์
8 คุณกริษฐ์ นวมทอง
9 คุณสมชาย สายเนตร
10 คุณอภิชาติ อัตตกิจกุล